Το αξίωμα της κοινωνικής μηχανικής είναι: “Αν κάτι δεν έχει αναφερθεί, δεν συνέβη ποτέ!

Διανόημα- ἂπειρον, Ἑλλάς

Το αξίωμα της κοινωνικής μηχανικής είναι: “Αν κάτι δεν έχει αναφερθεί, δεν συνέβη ποτέ!

Ό μύθος του «'Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού»

♠ Posted by Diaggeleas ellhn


Διαδεδομένη θέση είναι, ώς γνωστόν, ότι ύφίσταται σύζευξη Ελληνισμού και Χριστιανισμού, ή όποία άπέβη καρποφόρα, κυοφορώντας τον «Ελληνοχριστιανικό Πολιτισμό». Που, πώς και πότε έπήλθε προσέγγιση τών δύο άντιπάλων, κοσμοαντιλήψεων δέν είναι δυνατό νά προσδιορισθεί πειστικά άπό τούς φορείς τής θέσης αυτής.

Η απόπειρα του χριστιανισμού νά μεταμφιεσθή σέ Έλληνικό δημιούργημα, αποτελούσε τήν αιχμή του δόρατος τής προσπάθειας πού άπέβλεπε στή χρησιμοποίηση τής διεθνούς 'Ελληνικής γλώσσας, γιά νά διεισδύσει η νεοθρησκεία σέ όλο τον κόσμο. Έτσι, όταν ό ’Απόστολος Παύλος προσδίδει στόν χριστια­νισμό διεθνιστικό χαρακτήρα, γιά νά άξιοποιήσει καλύτερα και πιο άποτελεσματικά τή διδασκαλία του, άρχίζει τις περιοδείες του στόν Έλληνικό κόσμο κηρύσσοντας τήν «αλήθεια τού Θεού».

Είναι ιστορικά έπιβεβαιωμένο, ότι οί Ελληνες όχι μόνο δέν έπέδειξαν δεκτικότητα άφομοίωσης τών έβραϊκών δοξασιών, αλλά αντίθετα έχλεύασαν και απέπεμψαν τον Παύλο από τις πόλεις πού απισκέφθηκε. 'Ωστόσο, ό Παύλος άπτόητος και άποφασισμένος νά πραγματώσει τό σχέδιο συνεχίζει τήν περιοδεία του στήν ’Αθήνα, έπιζητώντας νά μιλήσει στήν Πνύκα, τό 47 μ.Χ. Παρά τον χλευασμό πού ύπέστη άπό τούς ’Αθηναίους, όπως ό ίδιος ομολογεί στις «Πράξεις Αποστόλων», άπευθύνεται πρός τούς Ιουδαίους καί μυεί μέλη τής έβραϊκής παροικίας, άναθέτοντας παράλληλα σέ έβραίους τής διασποράς τή διάδοση του χριστιανικού θρησκευτικού λόγου διά τού προσηλυτισμού.

Ποτέ δέν σταμάτησε ή προσπάθεια αύτή τού χριστιανισμού νά συγκεράσει τή διδασκαλία του μέ τό άκραιφνές 'Ελληνικό πνεύμα, οίκειοποιούμενος τήν υψηλή πνευματική προσφορά τού Έθνους μας, τήν όποία άνήγαγε σέ μέσο διάδοσης τών ιδεών του. 'Ορισμένοι χριστιανικοί κύκλοι ώστόσο διατείνονται, ότι ό χρι­στιανισμός αποτελεί μετεξέλιξη ή άκόμη και διαχρονική συνέχεια τών άρχών τής αρχαίας Ελληνικής θρησκείας. Έάν υποθετικά δεχθούμε ότι αύτό συμβαί­νει, τότε άνακύπτει τό έρώτημα: ποιός ό λόγος, άφού ό 'Ελληνισμός δέν βρέθηκε στήν άνάγκη ή είχε ώφέλεια νά προσεγγίσει ή νά μετεξελιχθεί στόν χριστια­νισμό, καθότι αύτούσιος προυπήρξε.

Αντίθετα ό δεύτερος προσέγγισε τον Ελληνισμό, γιά νά τον διαβρώσει και στή συνέχεια νά τον εξαφανίσει — πράγμα πού άλλωστε επραξε. 

Αύτήν άκριβώς τήν έννοια είχε ή άναγόρευση διαπρεπών Ελλήνων φιλοσόφων σέ αγίους. Επιπρόσθετα ή αγιογράφηση χριστιανικών ναών μέ τις προσωπογραφίες τού Πυ­θαγόρα, τού Πλάτωνα, τού ’Αριστοτέλη, τού Σωκράτη κ.ά. μαρτυρεί ότι έπικρατούσε ζωντανή άκόμη στις ψυχές τών πιστών τής νέας θρησκείας ή προσήλωση στούς εκπροσώπους του αρχαιοελληνικού μεγαλείου.

Η αποκαλυπτική ομολογία του “αγίου” Αυγουστίνου, σύμφωνα μέ τήν οποία «αύτό πού άποκαλείται σήμερα χριστιανική Θρησκεία ύπήρχε στούς άρχαίους και δεν έπαψε ποτέ νά υπάρχει άπό τότε πού δημιουργήΘηκε τό άνΘρώπινο γένος, μέχρι τήν στιγμή πού, έπειδή ήρθε ό ίδιος ό Χριστός, άρχισαν νά άποκαλούν χριστιανική τήν αληθινή Θρησκεία, πού ύπήρχε ήδη άπό πρίν», δίνει τό μέτρο τής «αφαίμαξης» τής αρχαιοελληνικής πίστης άπό τούς χριστιανούς. Ποια σχέση μπορεί νά άποκτούσε ό ’Ιησούς, ό αποκαλούμενος «βασιλεύς τών ιουδαίων», μέ τον άρχαιοελληνικό κόσμο, άποτελεί ενα ερώτημα.

'Ο ισχυρισμός περί Ελληνοχριστιανικής σύζευξης άποτελεί λοιπόν μέγιστη ιστορική πλάνη.

Δέν υπάρχει συμπόρευση Ελληνικού πνεύματος καί ίουδαιο- χριστιανικής δοξασίας, άλλά ύπαγωγή του Ελληνικού κόσμου στήν εβραϊκή λατρεία κατά τρόπο βίαιο καί συγκεκριμένα μέ τήν ιστορική δολοφονία τού Ελληνικού πνεύματος άπό τον ίουδαιοχριστιανισμό.

Κάτω άπό αύτό τό πρίσμα ή άπόκτηση Ελληνικής Παιδείας άπό επιφανείς εκπροσώπους τού χριστιανι­σμού - Μ. Βασίλειος, Κλήμης ό ’Αλεξανδρεύς, Ωριγένης καί άλλοι — άπέβλεπε, καί μόνο, στο νά έντρυφήσουν οί χριστιανοί στά έγκατα τής Ελληνικής Σκέψης, νά τήν μελετήσουν εμπεριστατωμένα, ώστε νά διαμορφώσουν τήν έβραιογενή θρησκευτική τους δοξασία σέ επίπλαστα Ελληνική καί νά πείσουν έτσι τον έλληνορρωμαϊκό κόσμο.

λλου, ό χριστιανισμός, γιά νά επιβιώσει, ύφαρπάζει συστατικά στοιχεία τών ’Ορφικών Μυστηρίων και χρησιμοποιεί, όπου αύτό καθίσταται αναγκαίο ελλείψει ιουδαϊκού υποβάθρου, τήν Έλληνική άρχιτεκτονική, τήν Έλληνική ζωγραφική, τήν Έλληνική υμνωδία...

Πραγματικά οί χριστιανοί καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες νά αντιγράψουν έξωτερικά τήν Εθνική δοξασία. Δέν είναι τυχαίο άλλωστε τό γεγονός τής έπιβολής του έορτασμού τών Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου, ήμέρα εορτασμού άπό τούς λάτρεις τής Εθνικής θρησκείας τού Χειμερινού Ηλιοστασίου. ταυτίζουν δηλαδή τις γιορτές του στή συνείδηση τών λαϊκών μαζών μέ τις τελετές τής Εθνικής θρησκείας. Οί πιστοί τού χρι­τιανισμού υιοθετούν άκόμη τον άγιασμό τών σπιτιών μέ νερό, μία άπομίμηση τού πανάρχαιου αυτού έθίμου τής ’Εθνικής θρησκείας, έπινοούν τις λιτανείες έμπνεόμενοι άπό τις «θεωρίες» τών άρχαιοελλήνων, άποδέχονται σάν μυστήριό τους τήν βάπτιση κατ’ άπομίμηση τής μυητικής τελετουργίας γιά τήν εισδοχή τών Εθνικών στά μυστήρια κ.λπ.

Αύτά ώς πρός τό τυπικό.

Άπό μία σύγκριση σέ γενικό έπίπεδο άνάμεσα στόν Ελληνισμό και στόν χριστιανισμό προκύπτει, ότιύφίσταται μεταξύ τους τεράστιο χάσμα, ήθικό, ιδεολογικό και φιλοσοφικό.

Ό Ελληνισμός θέτει αίσθητικές άξιες, τις όποιες άπορρίπτει ό χριστιανισμός, έμμένοντας στήν ταπεινότητα τής ψυχής. Ενστερνί­ζεται ήρωϊκές άντιλήψεις, δέχεται κοσμογονικούς νόμους πού άποτελούν γιά τον ’Ιεχωβά ύβρη, γιατί άνατρέπουν τήν θεωρία του. Ή άνδρεία καί ή πολεμική άρετή, τό στρατιωτικό ήθος, πού καλλιεργείται στήν άρχαία Ελλάδα όπου πρωτεύουσα σημασία κατέχει ή έννοια τής τιμής, σχέση δέν έχει μέ τό χριστιανικό πνεύμα. Επίσης ή έννοια τής άγάπης, όπως είσάγεται στόν ιουδαιοχριστιανισμό, καμμία σχέση δέν έχει μέ τήν άντίληψη τού Πλατωνικού έρωτα και τής 'Αριστοτελικής φιλίας, είναι διαμετρικά αντίθετα. Γι αυτό ό χριστιανισμός, όταν έπεβλήθη, κατεδίωξε μέ άπίστευτο μίσος όλες αύτές τις ιδεολογικές άξίες.

Μέχρι τό 400 μ.Χ. θά άνθέξει ή ’Εθνική θρησκεία στόν άνελέητο πόλεμο πού εξαπέλυσε έναντίον της ή ιουδαιοχριστιανική λαίλαπα. Η έκβαση τής άνισης μάχης ήταν προδικασμένη. Χριστιανισμός, άνατολικής προέλευσης θεωρίες και ρωμαιοκρατία θά συνέτριβαν τήν ιδεολογική, φιλοσοφική και θεολογική έκφραση τού 'Ελληνισμού. Δυστυχώς τό περιεχόμενο τής ιστορικής άλήθειας και τό δίκαιο καθορίζονται άπό τον νικητή, ό όποιος έπιβάλλει ώς άληθινό και σωστό ό,τι ταυτίζεται μέ τις επιδιώξεις και τά συμφέροντα του.

'Ο ίουδαιοχριστιανισμός, άνάδοχος αύτής τής τακτικής, άναγόρευσε έαυτόν σέ κτήτορα και θεμε­λιωτή τών έλληνικών παραδόσεων και ένδύθηκε τό μανδύα τού θεματοφύλακά τους, αφού βεβαίως προηγουμένως συκοφάντησε ή διαστρέβλωσε ή παραχάραξε όσες δέν εξάλειψε εντελώς άπό τήν συνείδηση τής άνθρωπότητας.

Μία άντικειμενική προσέγγιση τού κεφαλαιώδους σημασίας θέματος τής «έλληνοχριστιανικής σύμπλευσης» έπιβάλλει μία ιδιαίτερη έπιμονή στήν καταγραφή τού ρόλου τής ’Εκκλησίας κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, μία άμφιλεγόμενη περίοδο, κατά τήν όποία ή χριστιανική ιδιότητα λειτούργησε σαφώς σέ βάρος τής έθνικής ταυτότητας και συνειδητοποίησης, άφού άρκούσε ή προσήλωση στην όρθόδοξη πίστη, γιά νά γίνει όποιοσδήποτε ρωμαίος πολίτης.

Γιά πρώτη φορά ό χριστιανισμός άναγόρευσε σε πολίτες κράτους άτομα διάφορης προέλευσης, ετερογενή στοιχεία ενός πολυφυλετικού μωσαϊκού, χρίζοντάς τα «ρωμιούς».

1 Ηταν άρκετός ό άσπασμός του χριστιανισμού, γιά νά καταφέρει ενας εύρωπαιος, άσιάτης ή αφρικανός νά άναδειχθεί στον διοικητικό μηχανισμό τής Αυτοκρατορίας ή και νά καταλάβει κάποια περίοπτη θέση, γεγονός τό όποιο επα­ληθεύει την έκτίμηση αυτή ό χριστιανισμός άλλοίωσε την εθνική κοινότητα προωθώντας την φυλετική επιμειξία.
Ο θρίαμβος τού χριστιανισμού σηματοδοτεί τήν αιχμαλωσία τού 'Ελληνισμού σέ ενα εξουσιαστικό σχήμα, πού κυριαρχείται από έκδηλα συμπτώματα μισελληνικής νοοτροπίας.

Οί ιδεολογικές αρχές πού περιέβαλλαν τό εξουσιαστικό πρότυπο τού Βυζαντίου, τής «Νέας Σιών», όπως αύτοαπεκαλείτο, υπαγορευόμενες άπό μία δράκα μισελλήνων ρασοφόρων, συνέτειναν στήν καταπίεση τού εθνικού συναισθήματος των 'Ελλήνων, ενώ ή υ­ποβολή τής ιδέας τού «άνεθνικού χριστιανικού έθνους» οδήγησε στον εκφυλισμό των παραδοσιακών εθνικών άξιων. Τό ιερατείο μετέβαλε τήν Αυτοκρατορία σέ υ­περασπιστή τού δογματισμού, υποχρεώνοντας τό Εθνος νά άπεμπολήσει και νά έγκαταλείψη άφύλακτη τή δική του κληρονομιά.

'Η προνομιακή μεταχείριση πού ύπέστη ό χριστιανισμός κατά τά χρόνια τής τουρκοκρατίας έξ άφορμής τής άνεξιθρησκείας πού καθιέρωσαν οι ’Οθωμανοί δυνάστες (σέ άντιδιαστολή βέβαια πρός τή διάδοση τής ελληνικής γλώσσας και παιδείας, ή όποια τελούσε ύπό διωγμόν), συνιστά ένα άκόμη στοιχείο, πού επι­βεβαιώνει τή στράτευση τής θρησκείας του ’Ιησού και τή χρησιμοποίησή της σάν οργάνου αφελληνισμού. Ούδέποτε ή 'Εκκλησία άπώλεσε τά προνόμιά της καί αύτό καθ’ ήν στιγμήν ό Ελληνισμός ύπέφερε τά πάνδεινα καί δοκιμαζόταν άδιάκοπα άπό τον εχθρό.


'Αντίθετα μάλιστα ό Τούρκος δυνάστης συνέβαλε στήν καλλιέργεια καί προαγωγή του χριστιανικού θρησκεύματος, άφήνοντας νά πλανάται ή εντύπωση ότι ή 'Εκκλησία έχει ύποκαταστήσει τον έλληνικό-κρατικό οργανισμό.

Ό μισελληνισμός τών εκπροσώπων τής 'Εκκλησίας υπήρξε συχνά άκρατος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ένός τέτοιου θρησκευτικού ταγού άποτελεί ή περί­πτωση του Γ. Σχολάριου, του πρώτου πατριάρχη μετά τήν Αλωση, πού έδήλωσε ότι «μπορεί νά γεννήθηκε 'Έλληνας και νά μιλάει τήν έλληνική γλώσσα, μά εί­ναι μόνο χριστιανός».

Αύτή ή φυσιογνωμία, πού παρέδωσε στήν πυρά τά συγγράμματα του μεγάλου φιλοσόφου Γεωργίου Πλήθωνα, επειδή εμπεριείχαν τήν έ­σχατη ελπίδα γιά ’Εθνική ’Αναγέννηση, όπως βέβαια καί τόσες άλλες, άντιπροσωπεύει τήν άσβεστη έλπίδα του ιουδαιοχριστιανισμού νά άφανίσει τον 'Ελληνισμό.

Καί άλλοτε έχει τονισθή μέ έμφαση, ότι ό ίουδαιοχριστιανισμός καταδίωξε τά φυλετικά άρχέτυπα καί μόνο ή πνευματική πενία καί ό πολιτιστικός μαρασμός πού άνέκυψαν εξανάγκασαν τούς βυζαντινούς σέ ένα προκεχωρημένο στά­διο τής ζωής τής Αύτοκρατορίας νά καταφύγουν στο άσβεστο Έλληνικό πνεύμα, γιά νά άπεγκλωβισθούν από τό πολιτιστικό τέλμα, στο όποιο είχαν περιέλθει έξ αιτίας των χριστιανικών έπιλογών.

Θά ήταν όμως παράδοξο νά έκδήλωναν οί χριστιανοί ενα άνυπόκριτο ένδιαφέρον γιά τά δημιουργήματα πού έφεραν χα­ραγμένη πάνω τους τήν έλληνική σφραγίδα, όταν θεωρούσαν τήν προσωνυμία «'Έλλην» σάν τίτλο ατιμωτικό, ταυτίζοντας την έννοιολογικά μέ όποιο χειρότε­ρο συνειρμό.

Ενιωθαν δηλαδή ντροπή γιά ό,τι πνευματικότερο δημιούργησε ή άνθρώπινη διάνοια, ένώ παράλληλααισθάνονταν ύπερήφανοι γιά τήν έβραϊκή ι­στορία καί παράδοση. Είναι οί Ίδιοι, πού ξέκοψαν κάθε έλπίδα, άπό τή Δύση τις κρίσιμες ώρες τής πολιορκίας, γιατί δεν τούς τό έπέτρεπε ή θεολογική διαφωνία γύρω άπό τό «Φιλιόκβε». Γι' αύτό τό λόγο τό θεοκρατούμενο κράτος του Βυζα­ντίου παραδόθηκε άβοήθητο καί υπονομευμένο εσωτερικά άπό τον χριστιανισμό στις έχθρικές όρδές. Καί δέν είναι τυχαίο τό γεγονός ότι ο Σχολάριος, άμειβόμενος γιά τή στάση πού έπέδειξε τό χριστιανικό ιερατείο κατά τήν Αλωση, ήταν αύτός πού πρώτος κάθισε στον Πατριαρχικό θρόνο υπό τουρκική κυριαρχία.

’Ανεξάρτητα πάντως άπό όλα αυτά άξίζει, νά παραλληλίσουμε τά κύρια χαρακτηριστικά τών δύο φαινομενικά άντίπαλων θρησκειών, του Ιουδαϊσμού καί τού χριστιανισμού, γιά νά καταδειχθεί ή υφιστάμενη συμπόρευση:

'Υπάρχει ταύτιση στήν άναγνώριση τής θεότητας (Γιαχβέ) όσο καί στήν άναγνώριση τής έκλεκτικότητας του ιουδαϊκού λαού.

Τόσο ο χριστιανισμός όσο καί ό Ιουδαϊσμός τυγχάνουν Ιδεολογικά - πολιτικά συστήματα άκράτως άνθελληνικά.
Ιουδαϊσμός καί χριστιανισμός έχουν κοινό ύπόβαθρο τήν «Παλαιά Διαθή­κη», έργο τό όποιο θεωρείται ιερό γιά τον εβραϊσμό έμπεριέχον τις βασικές άρχές τής ιστορίας του καί τής θρησκείας του καί κατέχει ιδιαίτερη θέση στήν χριστιανική ’Εκκλησία. ’Εξ άλλου ή έμμονή τής χριστιανικής ’Εκκλησίας νά παρουσιάζεται καί σήμερα σάν ύπέρμαχος τής ιερότητας τής «Παλαιάς Διαθήκης» άποτελεί άπτή άπόδειξη τής άρνησής της νά άποκηρύξει τήν Εβραϊκή κα­θοδήγηση καί νά άπαγκιστρωθεί άπό τά δεσμά του «περιούσιου λαού».

Η άπροθυμία άλλά καί ή έγγενής άδυναμία τού χριστιανισμού νά καθαρθεΐ άπό τον έβραϊσμό προσδιορίζει μέ άκρίβεια τό βαθύτερο αίτιο, γιά τό όποιο ή σύ­γκλιση 'Ελληνισμού - χριστιανισμού κατέστη όχι μόνο άνέφικτη άλλά καί άνεπιθύμητη. Ό χριστιανισμός, έξωραϊσμένη έκφραση τού Ιουδαϊκού τρόπου σκέ­ψης, άποτελεί τον άντίποδα τού 'Ελληνικού πνεύματος.

Η συνειδητή καταδίκη τού ιουδαιοχριστιανικού συμπιλήματος απόψεων συνεισφέρει άποφασιστικά στον ενστερνισμό τής άρχαίας έλληνικής κληρονομιάς, πού τόσο συκοφαντήθηκε άπό τούς ίουδαιοχριστιανούς ώς «είδωλολατρεία».

Η άλήθεια, προσόν τής Ελληνικής υπεροχής, δέν πρέπει νά ύφίσταται τήν άέναη κακοποίηση άπό τούς πλαστογράφους τής ιστορίας καί άπό τούς δολοφόνους τού πνεύματος. Καί ό χριστιανισμός, παρά τις πολυαίωνες διώξεις πού εξαπέλυσε ένάντια στόν 'Ελληνικό Πολιτισμό, άπέτυχε νά τον εξαλείψει. Ή αντίστροφη πορεία γιά τήν άποκατάσταση τών 'Ελληνικών ’Αξιών έχει άρχίσει.

Περιοδικό ΔΑΥΛΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

http://ermionh.blogspot.gr/2014/05/blog-post_3.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Afaia+(AFAIA)

Ελληνικό (;) κράτος εναντίον Ελληνικής κοινωνίας

♠ Posted by Diaggeleas ellhn


Μεγαλώσαμε οι περισσότεροι με την ιδέα ότι το κράτος, είναι η οργανωμένη έκφραση μιας κοινωνίας. Η κοινωνία, επειδή δεν μπορεί να οργανωθεί διαφορετικά και να λύσει τα προβλήματα μόνη της, οργανώνεται στη μορφή του κράτους. Το κράτος αναλαμβάνει να οργανώσει την κοινωνία, να ικανοποιήσει τις πιο ουσιαστικές ανάγκες της.

Είναι τόσο παλιά η ύπαρξη του κράτους, που τώρα, δεν ρωτάμε πια, ποιος είναι ο σκοπός της ύπαρξής του. Γιατί οι άνθρωποι ενώθηκαν παλιά;

Σχεδόν σε όλες τις ιστορικές εποχές, οι ανθρώπινες κοινωνίες εμφανίζονται οργανωμένες. Επειδή όμως, ένα φαινόμενο, είναι τόσο διαδεδομένο, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το εξετάζουμε.

Δεν μπορούμε φυσικά να ξέρουμε, σε τι πίστευαν πως εξυπηρετεί το κράτος παλιότερα. Όμως σήμερα, στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, σε τι ακριβώς εξυπηρετεί την Ελληνική κοινωνία, το Ελληνικό κράτος;

Αν θεωρήσουμε ότι η κοινωνία αποτελείται από διαφορετικές ομάδες συμφερόντων, θα λέγαμε πως ένα κράτος είναι επιτυχημένο, όταν εξασφαλίζει κάποια στοιχειώδη δικαιώματα για όλους.

Π.χ. τα δικαιώματα της ζωής, της ελευθερίας, της ασφάλειας, δείχνουν να είναι πολύ σημαντικά για τους περισσότερους.

Θα μπλεχτούμε σ ένα σύνολο, όπου θα πρέπει να εξετάσουμε πάρα πολλές παραμέτρους για να δούμε αν το κάθε κράτος, αντεπεξέρχεται στα κριτήρια που έχει θέσει η κοινωνία. Θα μπορούσε να είναι το θέμα, ενός ολόκληρου βιβλίου. Σ’ ένα άρθρο, μόνο απλουστευτικά, μπορούμε να το προσεγγίσουμε.

Με αυτό τον περιορισμό λοιπόν, πως φαντάζει σήμερα στην Ελληνική κοινωνία, το Ελληνικό κράτος;

Σ αυτό, οι περισσότεροι θα συμφωνήσουν πως το κράτος, μακράν απέχει από το να ικανοποιεί το ελάχιστο που οι πολίτες ζητούν. Βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα του 2011.

Από την ίδια τη ζωή μας, που δεν μετράει, μέχρι την ασφάλειά μας που έχει αφεθεί στο έλεος του Θεού.
Από την ελευθερία του να κάνουμε κάτι, να δημιουργήσουμε, ελευθερία που δεν έχουμε (αφού μας στερούν τα μέσα για να πραγματοποιήσουμε όσα επιθυμούμε), μέχρι την αξιοπρέπεια που μας την έχουν κουρελιάσει. Όλα αυτά τα αντικατέστησαν με ανεργία, φτώχεια, φόρους, βία, ντροπή για την κατάντια μας και χαμένα όνειρα.

Αν η κατάσταση ήταν καλύτερη, ή μπορούσε να γίνει καλύτερη, θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει πως θα ταν χρήσιμο να περιμένουμε. Αλλά όλοι στο βάθος ξέρουμε, πως τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Πως έρχονται χειρότερες μέρες. Πως οι σημερινοί άνεργοι, δεν είναι τίποτα μπροστά στους ανέργους που θα έχουμε σε 2-3 χρόνια. Πως οι μισθοί μας, τώρα θα αποτελούν ανάμνηση, λίγο αργότερα. Πως τώρα, υπάρχουν νέοι που μένουν στην Ελλάδα. Σε λίγα χρόνια δεν θα μείνει σχεδόν κανείς.

Η απόλυτη κοινωνική καταστροφή.
Είναι φανερό, πως αυτοί που διαχειρίζονται τις τύχες του Ελληνικού κράτους, (OI EBRAIOI)δεν υπηρετούν τα συμφέροντα της Ελληνικής κοινωνίας.
Όλα τα λόγια του κόσμου δεν μπορούν να κρύψουν την πραγματικότητα πως το κράτος της Ελλάδας, δεν υπηρετεί το λαό της Ελλάδας. Αλώθηκε από ξένους προς την κοινωνία μας, κατακτητές που σκέφτονται, μιλούν και βαδίζουν στο δικό τους δρόμο.

Μας πετάνε πότε- πότε και κανένα κομμάτι ψωμί, για να μας ρίχνουν στάχτη στα μάτια. Και συνεχίζουν το μακάβριο έργο τους. Την πλήρη εκμετάλλευση και διάλυση της κοινωνίας. Ανενόχλητοι προς το παρόν. Γιατί; Γιατί εμείς ακόμα πιστεύουμε πως αυτό για το οποίο αγωνίστηκαν οι πρόγονοί μας, την ύπαρξη δηλαδή «δικού μας» κράτους, είναι πραγματικότητα. Ναι είναι πραγματικότητα. Μόνο που δεν το ελέγχει η Ελληνική κοινωνία. Στην καλύτερη περίπτωση, το επηρεάζει ίσως, και μάλιστα σε ελάχιστο βαθμό. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν το ελέγχει. Τα τελευταία χρόνια ο ουσιαστικός έλεγχος πέρασε σε διαχειριστές πολύ άξιους για αυτό που το σύστημα τους επέλεξε: Για το τελικό γκρέμισμα των πάντων.

Με δεδομένα τα διαφορετικά συμφέροντα κράτους –πλειοψηφίας κοινωνίας (πάντα το κράτος, έχει κάποιες ομάδες συμφερόντων που το στηρίζουν), πως μπορεί σήμερα να οργανωθεί η κοινωνία, ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες της;
Και πως θα απαντήσει στην επίθεση της οργανωμένης βίας ( του κράτους δηλαδή, που ενεργεί μάλιστα και επ’ ονόματί της), αφού οποιαδήποτε οργάνωση, προερχόμενη εκ των κάτω, θα πολεμηθεί άγρια από το σημερινό πολιτικό και οικονομικό σύστημα;
Σ αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντήσει το λαϊκό κίνημα, αν θέλει ο προορισμός της Ελληνικής κοινωνίας να είναι διαφορετικός από το νεκροταφείο της ιστορίας.

Δηϊδάμεια
http://www.economist.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7648:2011-02-14-09-05-23&catid=2&Itemid=39
http://www.hellenicreligion.gr/doc/kratosvskoinonias.htm

Η Ελλάδα Καταστρέφεται από τους Έλληνες-Σχέσεις αλλοδαπών και πολιτείας!

♠ Posted by Diaggeleas ellhn


Μια έρευνα για την υπόθεση της Νέας Μανωλάδας και η σχέση με το παρελθόν
Δρ Φάνης Α. Τσαπικούνης


Ίδρυμα Μελέτης & Προαγωγής των Θεσμών και της Αξιοκρατίας ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ

Οι εβδομάδες που ακολούθησαν τις μπαταριές κατά των αλλοδαπών εργατών ήταν γεμάτες με ηχηρές κούφιες δηλώσεις και κινήσεις εντυπωσιακές και επικοινωνιακές. Σύγκληση δημοτικών συμβουλίων, συσκέψεις στην περιφέρεια, επίσκεψη υπουργού στο ΑΤ της Βάρδας, συναντήσεις στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας, δηλώσεις βουλευτών του νομού, δηλώσεις και διαμαρτυρίες από υπερασπιστές των αλλοδαπών σε όλη την Ελλάδα. Το αποτέλεσμα; Δηλώσεις με διαπιστώσεις και βαρύγδουπες τοποθετήσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα.

Τα χωρίς ουσία κομματικά φερέφωνα, τα τοποθετημένα καταστρατηγώντας κάθε έννοια αξιοκρατίας φεουδαρχικά υποζύγια έκαναν και αυτή την φορά αυτό που ξέρουν καλύτερα από όλους να κάνουν: διαπιστώσεις. Μετά από κάθε τραγικό συμβάν ή με κάθε ευκαιρία προβολής και δημιουργίας εντυπώσεων, κάνουν διαπιστώσεις. Μετά από θανάτους, μετά από καταστροφές, μετά από ατυχή γεγονότα, ή σε εκδηλώσεις και συνέδρια: κάνουν διαπιστώσεις.

Φυσικά. Ακριβώς επειδή δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν από πριν, επειδή δεν αντιλαμβάνονται την ουσία των πραγμάτων, επειδή δεν λειτουργούν σαν ηγέτες, επειδή δεν μπορούν να χαράξουν πορεία και να οδηγήσουν το λαό τους, επειδή δεν μπορούν να αφουγκραστούν και να λύσουν το πρόβλημα από πριν, έρχονται μετά το ξέσπασμα της καταιγίδας και κάνουν διαπιστώσεις. Και βεβαίως ρίχνουντο φταίξιμο σε άλλους.

Θλιβερά κομματικά ανθρωπάκια που δεν ξέρουν να κάνουν τίποτε άλλο από το να διεκπεραιώνουν κομματικές υποθέσεις.Ηγέτης είναι αυτός που έχει την τόλμη και την διορατικότητα να δει μπροστά στο μέλλον, να αντιληφθεί το πρόβλημα και να φροντίσει εγκαίρως να δώσει την λύση. Και βεβαίως ηγέτης είναι αυτός που αναλαμβάνει τις ευθύνες του.

Νέα Μανωλάδα 2013

Οι μέρες κυλούσαν φαινομενικά ήρεμα μέχρι την στιγμή που κάποιοι αποφάσισαν να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα. Κάθε εργαζόμενος δικαιούται την αμοιβή του και κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να την καταβάλει. Και τότε μίλησαν τα όπλα αλλάζοντας για πάντα τα δεδομένα. Πως μπορεί όμως ένα μεμονωμένο γεγονός να ανατρέψει μια πραγματικότητα; Πως μπορεί ένας παραγωγός φράουλας ανάμεσα σε 200 ή 300 να στιγματίσει μια ολόκληρη περιοχή; Στατιστικά είναι ανύπαρκτο το γεγονός, όμως εξαρτάται ποιος και πως θα το χρησιμοποιήσει σαν προπαγάνδα και υπάρχουν πολλοί πρόθυμοι να ασπαστούν οποιαδήποτε βλακεία.

Επί δεκαετίες στην περιοχή πολλά νέα παιδιά στις διακοπές του Πάσχα και όταν σταματούσε το σχολείο για το καλοκαίρι έβγαζαν χαρτζιλίκι εργαζόμενοι στις φράουλες, τις πατάτες και τα καρπούζια. Πολλές οικογένειες επιβιώσαν χάριν στα μεροκάματα στα χωράφια. Γεμάτο οχτάωρο, φαγητό από το σπίτι για το μεσημέρι, καπελάκι για τον ήλιο και ατελείωτες συζητήσεις – παράλληλα με την εργασία – αλλά και γέλια και καμιά φορά και τραγούδια. Και σταδιακά η ανθρωπογεωγραφία της περιοχής άρχισε να αλλάζει.

Τα νέα παιδιά καλομαθημένα δεν άντεχαν να ξυπνάνε πρωί και οι οικογένειες στηριζόντουσαν τώρα στον διορισμό που έταζαν υποψήφιοι από το πασοκ και την νέα δημοκρατία. Η εργασία στο χωράφι κατάντησε ντροπή, ένδειξη χαμηλής κοινωνικής προέλευσης και συνεπώς προς αποφυγή.
Το κενό θα συμπληρώνεται πάντα από κάποιον άλλον. Το αντιληφθήκαν οι εισαγόμενοι αλλοδαποί το κατάλαβαν και οι ντόπιοι φραουλάδες και η στροφή ολοκληρώθηκε. Εν έτη 2013 στα χωράφια της Μανωλάδας και της Βουπρασίας εργάζονται μόνο αλλοδαποί. Ποιες είναι όμως οι σχέσεις αλλοδαπών και εργοδοτών αλλά και αλλοδαπών και πολιτείας;
Σχέσεις αλλοδαπών και εργοδοτών

Συζητώντας με φίλους και γνωστούς που δεν εμπλέκονται άμεσα στην συνάρτηση θα ακούσουμε συχνά τα παρακάτω:

1. τους εκμεταλλεύονται και δεν τους πληρώνουν
2. τους αλλάζουν κάθε 1 ή 6 μήνες για να μην τους πληρώνουν
3. συνθήκες διαβίωσης απαράδεκτες
4. αγοράζουν τα απαραίτητα από συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ όπου με τιμές υπερκοστολόγησης τους κλέβουν

Ποια όμως είναι η πραγματικότητα;

Αν ο καθένας μας αποφασίσει να πάει στην Κομοτηνή, την Τουρκία, το Ιράν ή τον Καναδά για εργασία, ο εκεί εργοδότης πρέπει να του βρει και σπίτι; Όταν οι δικοί μας πήγαιναν μετανάστες στην Γερμάνια, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία τους χαρίστηκε κάτι; Δεν φιλοξενηθήκαν πρώτα σε συγγενείς και φίλους και μετά με την βοήθεια πάντα των φιλικών προσώπων δεν έψαχναν για να νοικιάσουν σπίτι; Δεν περνούσαν από ιατρικούς ελέγχους και εξετάσεις;

Αν αύριο μετακινηθώ στην Τουρκία, την Ολλανδία ή την Χιλή για εργασία, θα πρέπει κάποιος να μου βρει σπίτι και παράλληλα με τσαμπουκά θα αρνηθώ να πληρώνω εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στο σύστημα υγείας;

Διεξοδική έρευνα στα σημεία παραγωγής της φράουλας και συζητήσεις με παραγωγούς φράουλας, συντοπίτες αλλά και εργαζομένους κατέδειξε ότι:

1. Σκόπιμα μένουν σε καλύβες οι αλλοδαποί εργαζόμενοι και τρέφονται με κρεμμύδια και ψωμί ώστε να τους μένουν τα χρήματα και να τα στέλνουν έξω στις χώρες τους.
2. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνονται τακτικά και στην ώρα τους. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση ολίγων εβδομάδων οφείλομε σε στενότητα οικονομική ή έκλειψη ρευστού του επιχειρηματία. Όμως έστω και με λίγη καθυστέρηση πληρώνονται όλοι.
3. 22 ευρώ είναι το ημερομίσθιο για κάθε έναν σε ένα σύνολο – συχνά - 30 ημερών που μεταφράζεται σε πάνω από 600 ευρώ μηνιαίως.
4. Είναι διαπιστωμένο ότι λόγω κουλτούρας θα δημιουργήσουν τις δικές τους συνθήκες διαβίωσης και φυσικά κανείς μας δεν μπορεί να κάνει τίποτε γι αυτό.
5. Το συγκεκριμένο γεγονός με τους τραυματισμούς είναι και καταδικαστέο αλλά και μεμονωμένο. Οι αλλοδαποί εργάτες στο σύνολο τους δεν έχουν προβλήματα με τους ντόπιους αλλά και οι ντόπιοι δεν τους δημιουργούν προβλήματα και αυτό φαίνεται εύκολα κυκλοφορώντας ανάμεσα τους τόσο σε ώρα εργασίας όσο και το απόγευμα που βγαίνουν κατά εκατοντάδες στα μαγαζιά της περιοχής.
6. Στο συγκεκριμένο γεγονός αφετηρία ήταν η σύγκρουση που ξεκίνησε μεταξύ αλλοδαπών λόγω της αντικατάστασης κάποιων από κάποιους άλλους. Λόγω κακής συνεννόησης ή και αντίληψης η εξέλιξη ήταν η γνωστή τραυματίζοντας ολόκληρη την περιοχή. Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι εργαζόμενοι είχαν μήνες να πληρωθούν αλλά αυτό ήταν και είναι μια μεμονωμένη περίπτωση
7. Εάν τα πράγματα δεν είναι έτσι, τότε γιατί κάποιοι Μπαγκλαντεσιανοί επίσημοι έκαναν έκκληση για εύρεση εργασίας στους 150 άνεργους , στην σύσκεψη στην έδρα του πρώην Δήμου Βουπρασίας παρουσία του Πρέσβη του Μπαγκλαντές, του Δημάρχου και τοπικών εκπρόσωπων των παραγώγων φράουλας, εχθές Μεγάλη Τρίτη 30.04.2013; Αυτό σημαίνει ότι η πλειονότητα των αλλοδαπών εργαζομένων και εργάζεται και πληρώνεται και αντιμετωπίζεται με τον καλύτερο τρόπο.Όλοι αυτοί που κόπτονται για τους αλλοδαπούς εργάτες αναρωτηθήκαν ποτέ πόσοι Έλληνες εργάζονται για 445 ευρώ αλλά και 250 ευρώ μηνιαίως; Ήρθαν ποτέ απόγευμα στην Ν Μανωλάδα όπου οι αλλοδαποί εργάτες βολτάρουν περιποιημένοι, και γιατί δεν κυκλοφόρησαν κάποια φωτογραφία τους από εκεί;


Η ετησία αιμορραγία για την περιοχή και οι συνέπειες του γεγονότος
1. Σε ένα ετήσιο τζίρο 100.000.000 στην ευρύτερη περιοχή από το Κουρτέσι έως και το Λάπα και την γύρω περιοχή τα εργατικά ημερομίσθια δεν θα αποτελούν το 20-25%; Αν δηλαδή εργαζόντουσαν Έλληνες στην φράουλα θα έμεναν ετησίως 20-25 εκατομμύρια ευρώ στην ευρύτερη περιοχή. Άρα έχουμε μια πρώτη αιμορραγία της τάξης των 20-25 εκατομμυρίων ευρώ.
Ο τραυματισμός των αλλοδαπών στα χέρια και το μυαλό κάποιων μετουσιώθηκε σε γενικευμένη καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τραυματίζοντας μια ολόκληρη περιοχή και πληγώνοντας μια ολόκληρη χώρα στα μάτια ολόκληρου του πλανήτη.
Οι εντυπώσεις για την χώρα μας δεν είναι και οι καλύτερες και με απερισκεψία μπορούμε να επιδεινώνουμε τα πράγματα διαρκώς και προς το χειρότερο.
2. Η εσωτερική πτώση της ζήτησης του προϊόντος είναι γύρω στο 50% και η ζήτηση από το εξωτερικό παραμένει στάσιμη σε μια εποχή που συνήθως υπάρχει αύξηση και συνεπώς καλύτερες τιμές και πώληση του προϊόντος.
Όταν δημοσιογράφοι και ιστολόγοι σχολιάζουν και ανεβάζουν πηχυαίους τίτλους όπως ματωμένες φράουλες χωρίς να έχουν ιδέα γύρω από την πραγματικότητα κάνουν όλους εμάς τους υπολοίπους και κυρίως την ντόπια κοινωνία να αισθάνεται και να αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν πολλοί ανθέλληνες και μισέλληνες σε αυτή την χώρα. Πολλοί αποστεωμένοι πνευματικά που ηδονίζονται μαζοχιστικά με το να καταστρέφουν την χώρα τους.
3. Ανάμεσα στις συνέπειες δεν λαμβάνουμε υπόψη μας και τις περιπτώσεις όπου κάποιος ή κάποιοι σήκωσαν οικοδομές και οι οποίες λόγω της παρουσίας των αλλοδαπών έχασαν την αξία τους καθώς η περιοχή διαμονής των αλλοδαπών έχει υποβαθμιστεί. Επίσης πολλοί από αυτούς που νοίκιασαν τα σπίτια τους σε αλλοδαπούς αργά ή γρήγορα το μετάνιωσαν καθώς το εσωτερικό του σπιτιού σε πολλές περιπτώσεις έπαψε να είναι αυτό που ήταν κάποτε.
Και τα ελληνόπαιδα;
Τα παιδιά των Ελλήνων είναι γνωστό μέσα από επίσημα στοιχεία ότι είναι ανασφάλιστα σε ποσοστό τουλάχιστον 40.5%, ότι πολλοί δεν πληρώνονται επί μήνες, ότι πολλοί αμείβονται με 250 ευρώ τον μηνά.

Αν κάποιος Έλληνας απαιτήσει τα χρήματα του από μια ελληνική εταιρεία ποσό σίγουροι είμαστε ότι δεν θα αντιμετωπιστεί κατά τον ίδιο τρόπο;

Καφετερίες, Βενζινάδικα, Βιοτεχνίες, εταιρείες καθαρισμού, εταιρείες φύλαξης, παντού ανασφάλιστοι και κακοπληρωμένοι.
Όλοι αυτοί που κόπτονται για τους αλλοδαπούς γιατί δεν εξεγείρονται κατά των συνθηκών που εργάζονται χιλιάδες Έλληνες; Γιατί δεν επαναστατούν κατά της μεσαιωνικής εργασιακής δουλείας υπό τις οποίες τελούν χιλιάδες Έλληνες; ; Γιατί δεν επαναστατούν κατά της ανεργίας υπό την οποία τελούν χιλιάδες Έλληνες;

Και βεβαίως αφού φωνάζουν και διαμαρτύρονται γιατί δεν φιλοξενούν από 1-2 αλλοδαπούς ο καθένας στο σπίτι του;


Σχέσεις αλλοδαπών και πολιτείας
Αν δε αναλύσουμε την υφισταμένη κατάσταση ανάμεσα σε αλλοδαπούς εργαζόμενους και την ελληνική πολιτεία είναι ηλίου φαεινότερο ότι επικρατεί απλά το χάος. Μπορούμε να θέσουμε μερικές ερωτήσεις για να δώσουμε το στίγμα:

1. Ποιος τους έφερε;

2. Είναι καταγεγραμμένοι και εγγεγραμμένοι σε κάποια αρχή; (πχ υπουργείο εσωτερικών, περιφερικά Δυτικής Ελλάδας;)

3. Ο κάθε παραγωγός έχει καταθέσει σε πίνακα αυτούς που απασχολεί κάθε καλλιεργητική περίοδο στην υπεύθυνη αρχή;

4. Έχουν ελεγχθεί ιατρικά και εμβολιαστεί;

5. Έχουν ελεγχθεί όλοι αυτοί για τις συνθήκες υγιεινής και στέγασης;

6. Έχουν αποκτήσει αμκα και αφμ ώστε να αντιμετωπίζονται, όπως ειθιστε, όλοι οι εργαζόμενοι;


Συμπεριφορά αλλοδαπών στην Ελλάδα

Και ποια είναι η σε γενικές γραμμές συμπεριφοράς τους στην χώρα που τους φιλοξενεί;

1. Δεν πληρώνουν στα αστικά λεωφορεία και βεβαίως οι ελεγκτές δεν τους δίνουν πρόστιμο για να μην μπλέξουν όμως δίνουν πρόστιμα στους Έλληνες πολίτες.

2. Δεν πληρώνουν στα νοσοκομεία

3. Έχουν συμβάλει στην ανασφάλεια και την αύξηση της εγκληματικότητας

Ποια η σημερινή κατάσταση των παραγωγών φράουλας;

Ψεύτικη κατάσταση σε γυάλινα πόδια, ήταν ο χαρακτηρισμός από παραγωγούς αλλά και ασχολουμένους με την εμπορία. Άναρχη, ευκαιριακή ανάπτυξη πιστή στον κανόνα που θέλει τίποτε να μην γίνεται βασισμένο σε ένα ορθολογικά σχεδιασμένο πλαίσιο εντοπισμένο στην απαραίτητη στρατηγική που λέγεται εθνική αγροτική πολιτική.

Πολλοί φραουλαδες φέτος δεν θα βγάλουν ούτε τα έξοδα τους και πολλοί από αυτούς είναι καταχρεωμένοι.

Στο σύνολο τους χωρίς επιστημονική υποστήριξη για την παραγωγή και χωρίς καθοδήγηση για τις εξαγωγές.

Μια αναδρομή στο παρελθόν και η ομοιότητα του χθες με το σήμερα

Βιομηχανία Αιγαίο, Επιτάφιο Ηλείας: ποιος το έκλεισε;
Πειραϊκή Πατραϊκή, Πάτρα: ποιος την έκλεισε;

Πιρελι, Πάτρα: ποιος την έκλεισε;

Νισσάν Θεοχαρόπουλος, Βόλος: ποιος την έκλεισε;

Πίτσος/Ιζόλα, Πάτρα; Ποιος τις έκλεισε;

Νταιμς, Κόρινθος/Αθήνα: ποιος την άρπαξε με το έτσι θέλω από τους ιδιοκτήτες της, την γέμισε με κομματικούς ψηφοφόρους και την κατάστρεψε;

Χιλιάδες Βιοτεχνίες Βορείου Ελλάδας: ποιος τις έκλεισε;

Εκατοντάδες βιομηχανίες μεταποίησης; Ποιος τις έκλεισε;

Δεκάδες εταιρείες και βιοτεχνίες: ποιος τις γέμισε με το έτσι θέλω με υπεράριθμους και τις έσπρωξε στην οικονομική καταστροφή.

Ελληνική Γεωργική Παραγωγή: ποιος την έφερε σε αυτό το χάλι;

Ελληνική βιομηχανία: ποιος την έφερε σε αυτό το χαλί;Πάρα πολλοί πρόθυμοι υπηρετούντες τους κομματικούς αφέντες, τους φεουδάρχες που γνωρίζουν μόνο να καταστρέφουν, θα πουν: η Μερκελ, ο αδυσώπητος καπιταλισμός, οι ευρωπαίοι, οι Γερμανοί, η παγκοσμιοποίηση, και άλλα πολλά παιδικά παραμύθια. Οι φιλελεύθερες και νεοφιλελεύθερες οικονομικές συνθήκες επιβάλλονται στην χώρα μας και μας επηρεάζουν τα τελευταία χρόνια όπως και η παγκοσμιοποίηση.

Η αρχή έγινε από την σχολή του Σικάγο με την Χιλή, υποστηρίχθηκε από την Θάτσερ μετά μανίας και τώρα κατακλύζει ολόκληρο τον πλανήτη.Όμως σε αυτή την μικρή γωνιά του πλανήτη αυτοί που έκλεισαν τις βιομηχανίες ήταν οι εργάτες με τις τραγελαφικές και συχνά μέχρι παράνοιας απαιτήσεις τους. Κάτοικοι από το Επιτάλιο έλεγαν στον γράφοντα ότι οι εργαζόμενοι στην βιομηχανία Αιγαίο την μια απεργούσαν για να τους δοθεί από την διοίκηση γάλα και την επόμενη για να σταματήσει το γάλα. Έτσι έφτασε μια μέρα ο ιδιοκτήτης και έβαλε λουκέτο χωρίς να μετακινήσει την βιομηχανία στο εξωτερικό. Απλά δεν άντεξε άλλο τον παραλογισμό.

Ήταν οι συνδικαλιστές στην Πειραϊκή Πατραϊκή και σε άλλες βιομηχανίες που έκλειναν τα εργοστάσια με το έτσι θέλω, και τα λένε άνθρωποι που εργάστηκαν εκεί.

Ήταν η εν μια νυκτι απόφαση του Ανδρέα Παπανδρέου να μειώσει τους δασμούς, να αυξήσει τα μεροκάματα και τις ασφαλιστικές εισφορές οδηγώντας εκατοντάδες βιομηχανίες σε οικονομικό στραγγαλισμό.

Ήταν το πασοκ που άδειασε την ύπαιθρο από νέους και μεσήλικες φέρνοντας τους στην Αθήνα για να τους κάνει θυρωρούς σε πολυκατοικίες αλλά και δημοσίους υπαλλήλους ερημώνοντας έτσι την ύπαιθρο και συρρικνώνοντας την γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή.

Ήταν το πασοκ και η νέα δημοκρατία που διόριζαν διαρκώς τους κομματικούς στρατούς ποδοπατώντας κάθε έννοια αξιοκρατίας και δημιουργώντας ένα υπερτροφικό και πλαδαρό δημόσιο εντελώς αντιπαραγωγικό και που μόνο οι μίζες, οι υπεξαιρέσεις και οι εκβιασμοί άνθιζαν.

Ήταν το πασοκ και η νδ που δεν δημιούργησαν εθνική στρατηγική πολιτική για την γεωργία, την βιομηχανία, την άμυνα, τον τουρισμό, ………

Ήταν το πασοκ και η νδ που έφτασαν την κατανάλωση στο να ευθύνεται για το 70% του ΑΕΠ και αυτό το χαρακτήριζαν ανάπτυξη.

ΑΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΝΙΖΕΛΟΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ (ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΗΛΑΔΗ) ΤΟΤΕ ΣΑΦΩΣ ΚΑΙ ΗΞΕΡΑΝ/ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΦΟΥ ΓΝΩΡΙΖΑΝ Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ.

Ήταν Έλληνες αυτοί που κατεστρεψαν την ελληνική παραγωγική βάση και είναι Έλληνες αυτοί που καταστρέφουν την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Το έχουμε στα γονίδια μας να καταστρεφόμαστε και να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια δεν έχει αλλάξει τίποτε.

Τώρα καταστρέφεται ένα στρατηγικό προϊόν, η φράουλα

Τώρα ήρθε η σειρά της φράουλας. Από τα 1200 στρέμματα βρεθήκαν ξαφνικά να καλλιεργούνται σχεδόν 12000 με 14000 στρέμματα και το μεγαλύτερο μέρος να εξάγεται στην Ρωσία. Τόσες δεκαετίες η ελιά, το λάδι, το κρασί, τα λαχανικά παραμένουν σε συνθήκες άναρχες, τυφλές όπου κάποιοι βγάζουν πολλά παρά πολλά και οι περισσότεροι βγάζουν απλά τα προς το ζην. Και ενώ θα έπρεπε να ελληνικά λαχανικά να παράγονται με κανόνες ολοκληρωμένης διαχείρισης ή βιολογικής καλλιέργειας και να αποτελούν διαμάντια και να γίνονται ανάρπαστα σε ολόκληρο τον πλανήτη μέσα από ομαδες παραγωγών και ευέλικτα επιχειρηματικά σχήματα με ανθρώπους εκπαιδευμένους στην συνεργασία και την άμιλλα , αντιθέτως αποβλήθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες από τις αγορές σαν κακής ποιότητας γεμάτα φυτοφάρμακα.

ΠΟΙΟΣ ΦΤΑΙΕΙ ΓΙ ΑΥΤΟ; Η ΜΕΡΚΕΛ;

Στην περίπτωση της φράουλας κάποιοι αντιληφθήκαν το ισχύς εν τη ενώσει και έκαναν μια ομάδα παραγωγών και με αρκετή καθυστέρηση και τα συνήθη προβλήματα εκ της συνοδεύουσας ελληνικής νοοτροπίας, εμφανίστηκε μια ακόμα ομάδα. Σημαντικά υστερούσες έναντι των ευρωπαϊκών αναλογών ομάδων, όμως ένα πρώτο βήμα στην ανόρθωση της γεωργικής μας περιοχής.

Κάπου στο Πάσχα των καθολικών η τιμή της φράουλας εμφανίζει κάμψη και όλοι ελπίζουν στην ανάκαμψη προ του ελληνορθόδοξου Πάσχα. Αντί αυτού έρχονται οι μπαλωθιές ένα μεσημέρι όταν κάποιοι ζητούν τα χρήματα τους. Και ακολουθεί μια στρατιά από ανεγκέφαλους ανθέλληνες που οπλίζουν πλέον το βαρύ πυροβολικό που είναι σε θέση να γκρεμίσει όχι μονό την φράουλα αλλά και ολόκληρη την ελληνική γεωργική παραγωγή.

Υπέρμαχοι των δικαιωμάτων των εισαγομένων αλλοδαπών και ταυτόχρονα πολέμιοι και εχθροί του τόπου τους, γεννημένοι μισέλληνες και ανθέλληνες γέμισαν τα πρωτοσέλιδα με βαρύγδουπους τίτλους καταδικάζοντας μια ολόκληρη περιοχή.

Τι ποσοστό συνιστά αυτή η ενέργεια εναντίων των αλλοδαπών εργαζομένων από τον συγκεκριμένο φραουλά, σαν μέρος της συνολικής εγκληματικότητας της περιοχής; 0,001% ή 0,005%; Ήταν το δεύτερο ή τρίτο ανάλογο γεγονός καθόλη την παρουσία των αλλοδαπών εργαζομένων; Ωραία. Σε 3000 ντόπιου πληθυσμού έχουν συμβεί ανάλογα γεγονότα την τελευταία δεκαετία; Που είναι όλοι αυτοί που κόπτονται τώρα για τους αλλοδαπούς;

Ηλεία 2007

Στις φωτιές του 2007 στην Ηλεία 44 ψυχές χαθήκαν σε μια περιοχή γεμάτη πεύκα και με την επίγνωση από δεκαετίες του φόβου πυρκαγιών. Ποιος είχε φροντίσει να δώσει απλές οδηγίες στους πολίτες των οικισμών μέσα σε πευκοδάση ότι στην περίπτωση πυρκαγιάς πάμε στον πιο ανοιχτό χώρο με μια πετσέτα και λίγο νερό ώστε να μάτην πνιγούμε από τους καπνούς;

Κανείς. Όμως τα πρόσωπα που κυβερνούν την Ηλεία επί μια και πλέον 10ετια τα υπεύθυνα για αυτό τον χαμό είναι ακόμα στην θέση τους. Ήταν ευθύνη της Αθήνας να έρθει να πει στους ντόπιους τι πρέπει να κάνουν; Και οι τοπικοί άρχοντες τι αποστολή έχουν; Αν δεν είναι μέσα στις ευθύνες τους και τις προτεραιότητες τους η ασφάλεια της ζωής, η προστασία της ζωής και της περιουσίας, η εξυπηρέτηση των πολιτών, η ποιότητα ζωής των πολιτών, η εξασφάλιση εργασίας στους πολίτες, τότε ποια είναι η αποστολή τους; γιατί υπάρχουν; Για να κάνουν απ ευθείας αναθέσεις, να αναθέτουν χρυσοπληρωμένες μελέτες και να διατηρούν offshore εταιρείες; Ή για να κάνουν απλώς και μόνο δηλώσεις;

Κάθε καλοκαίρι και φθινόπωρο ο ουρανός της Ηλείας γεμίζει με μαύρο καπνό από το κάψιμο των πλαστικών, κάθε βδομάδα οι δρόμοι της Ηλείας βάφονται με το αίμα νέων ανθρώπων, κάθε μέρα μπαίνει και κάποιο λουκετο και μερικοί συμπολίτες μας βρίσκονται στον δρόμο, κάθε στιγμή υπάρχει ο φόβος ότι κάποιος μπορεί να ορμίσει στο σπίτι σου και να βλάψει εσένα και την οικογένεια σου για λίγα ευρώ.

Ποσό αποστεωμένος πνευματικά θα πρέπει να είναι ένας τέτοιος λαός ώστε να ακολουθεί και να υποτάσσεται σε τέτοια πρόσωπα; Δημάρχους, αντιπερειφερειάρχες, περιφερειάρχες, βουλευτές, υπουργούς;

Όλη αυτή η παρέα που κυβερνά με δολοφονικό τρόπο την Ηλεία έρχεται τώρα και κάνει δηλώσεις. ΜΑ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΜΙΚΡΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ ΕΙΝΑΙ, ΤΙΠΟΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.

Όμως, η δολοφονική συμπεριφορά των κυβερνήσεων δεν ενόχλησε όλους αυτούς που κόπτονται για τους αλλοδαπούς και που τώρα καταστρέφουν την Μανωλάδα;

Επίλογος

Η λύση είναι απλή και ευνόητη:

Εθνική αγροτική πολιτική για την φράουλα και συνολική μεταναστευτική πολιτική.

Ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΧΡΩΜΑ Ή ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.


http://kleisthenis.net/